Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1. Postanowienia Ogólne

1.    Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego
www.jagnabielowicka.pl  (łącznie dalej jako „Serwis”) jest Jagna Bielowicka, ul. Płatnicza 93,
01-827 Warszawa, NIP 118 177 12 78

2.    Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2. Jakie dane przetwarzamy?

3.    Jeżeli wysłałeś wiadomość na adres mailowy wskazany w Serwisie lub przez formularz kontaktowy, oznacza to, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie adresu e-mail oraz adresu IP komputera, a także inne dane osobowe podane przez Ciebie w przesłanej wiadomości, np. imię i nazwisko, numer telefonu. Poprzez Serwis zbierane są w sposób automatyczny dane osobowe, o których mowa w § 3 poniżej.

4.    W związku z korzystaniem z Serwisu zbieramy dane dotyczące Twojej aktywności w Internecie, takie jak adres IP komputera, wywołany adres internetowy (URL), adres internetowy, z którego przeszedłeś na nasze strony, rodzaj przeglądarki internetowej z której korzystasz oraz inne informacje transmitowane protokołem http. Dane te mogą w pewnych przypadkach stanowić dane osobowe.

 

§3. Pliki cookies

5.    W związku z korzystaniem z Serwisu przetwarzamy także dane zawarte w plikach cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niektórych przypadkach informacje zawarte w plikach cookies mogą stanowić dane osobowe.

6.    Podmiotem zamieszczającym pliki cookies pochodzące z Serwisu w Twoim urządzeniu końcowym oraz uzyskującym dostęp do plików cookies zamieszczonych w Twoim urządzeniu końcowym jest Administrator.

7.    W ramach Serwisu stosowane są dwie zasadnicze kategorie plików cookies:

  • Cookies sesyjne (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • Cookies trwałe (persistent cookies) – pliki, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

8.       W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • Cookies wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu. Ten rodzaj cookies pozwala również szybciej załadować stronę Serwisu przy ponownym wejściu;
  • Cookies funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, czy rozmiaru używanej czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

§4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

9.  Twoje dane osobowe wynikające z wiadomości przesłanych na adres mailowy zamieszczony w Serwisie lub przez formularz kontaktowy, przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną do nas wiadomość, nawiązania relacji oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. W tym przypadku przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie (podstawa zbierania danych: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO).

10.  Twoje dane dotyczące aktywności w Internecie, takie jak adres IP komputera, wywołany adres internetowy (URL), adres internetowy, z którego przeszedłeś na nasze strony, rodzaj przeglądarki internetowej z której korzystasz oraz inne informacje transmitowane protokołem http przetwarzamy w celu rozwijania Serwisu w celu zapewnienia użytkownikom najwyższej jakości usług (podstawa zbierania danych:  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes).

11.    Twoje dane zawarte w plikach cookies przetwarzamy w celu:

  • dostosowania zawartości Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie końcowe i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • Twoje dane zawarte w plikach cookies przetwarzamy we wskazanych powyżej celach na podstawie zgody wyrażonej przez Ciebie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania ustawieniami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w §10 niniejszej Polityki Prywatności.

§5. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

12.  Twoje dane osobowe zawarte w plikach cookies będą przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

§6. Komu przekazujemy Twoje dane?

13.   Co do zasady nie będziemy przekazywać Twoich danych podmiotom trzecim.

14.  Twoje dane  osobowe mogą być przez nas przekazywane do współpracujących z nami partnerów (tzw. „podmioty przetwarzające”), świadczących dla nas usługi związane z utrzymywaniem i prowadzeniem Serwisu.

§7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

15.  Aktualnie nie przekazujemy Twoich danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeżeli w przyszłości będziemy przekazywać Twoje dane do podmiotów spoza EOG nastąpi to na podstawie instrumentu prawnego zgodnego z RODO, np. standardowych klauzul umownych, których treść została ustalona przez Komisję Europejską.

§8. Bezpieczeństwo przetwarzania

16. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności RODO oraz zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności.

17.  Twoje dane osobowe są traktowane z zachowaniem zasad poufności i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

§9. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

18.  Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. O zakresie przysługujących Ci praw decyduje charakter podejmowanych przez nas działań, dlatego niektóre z poniższych praw mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku. Jeśli chcesz zrealizować którekolwiek z praw opisanych poniżej lub potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, skontaktuj się z nami przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w §11 niniejszej Polityki Prywatności.

19.  Prawo dostępu do danych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

20 .  Prawo do sprostowania danych. Jeśli uważasz, że Twoje Dane Osobowe są nieprawidłowe,

masz prawo zwrócić się o ich sprostowanie. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia

niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych
przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych

danych, które nam dostarczysz.

21.  Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do otrzymania danych osobowych, które nam dostarczyłeś oraz ich przesłania do innego, wybranego przez siebie administratora. Prawo do przenoszenia przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany tj. w systemach teleinformatycznych. W celu realizacji Twojego prawa dostarczymy Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

22.  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania w przypadku, gdy:

a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych;

b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;

c) nie potrzebujemy już danych dla swoich celów, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

d) został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych – ograniczymy przetwarzanie danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

23.  Prawo do sprzeciwu. W każdym momencie masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o podstawę prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci w szczególności w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego.

24.  Prawo do usunięcia danych. Prawo do żądania usunięcia Twoich Danych Osobowych przysługuje Ci,  gdy np.:

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i okazał się on
uzasadniony;

c) została cofnięta zgoda, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania.

25.   Prawo do cofnięcia zgody. W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

26.  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych przysługuje Ci prawo wystąpienia ze skargą do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

27.  Nie będziesz musiał wnosić opłaty za realizację jakichkolwiek praw przysługujących Ci zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli Twoje żądania są w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia Twojego żądania.

28.  Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku poinformujemy Cię o wydłużeniu terminu i zapewnimy Ci bieżące informacje dotyczące realizacji Twojego żądania.

§10. Jak możesz zarządzać swoimi ustawieniami cookies?

29.   W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w przeglądarce internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu końcowym.

30.  Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej, a także na stronie http://www.aboutcookies.org.

31.  Twoja przeglądarka internetowa zazwyczaj zapewnia Ci informacje na temat tego w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować cookies. Poniżej znajdziesz odnośniki, które przekierują Cię do odpowiednich informacji związanych z kilkoma, najbardziej popularnymi przeglądarkami:

– Internet Explorer (http://support.microsoft.com/kb/196955/pl)
– Mozilla Firefox (http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/cookies)
– Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647)
– Opera (http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html)

32.  Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 

§11. Kontakt

33.  W celu uzyskania dodatkowych informacji, realizacji swoich praw, lub w innych sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pisząc na adres mailowy: jagna@bielowicka.pl

 

§12. Zmiany w Polityce Prywatności

34.  Wszelkich zmianach w niniejszej Polityce Prywatności powiadomimy Cię, umieszczając wyraźne ogłoszenie w Serwisie lub, jeśli wynika to z obowiązujących przepisów prawa, bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do okresowego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności, aby być na bieżąco z informacjami na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.